Aktuelni broj

ISSN online izdanja: 1986-5953

Anali Pravnog fakulteta br.21, god. 11.

IZVORNI NAUČNI RADOVI
Sunčica Hajdarović
PRIZNAVANJE PRESUDA MEĐU DRŽAVAMA ČLANICAMA EVROPSKE UNIJE U NOVOM KRIVIČNOM POSTUPKU – PRAKSA SUDA EVROPSKE UNIJE

V. Turanjanin, M. Kolaković-Bojović, S. Soković
THE ROLE OF DEFENCE COUNSEL IN THE SERBIAN CRIMINAL PROCEDURE CODE: THE NORM AND PRACTICE

PREGLEDNI NAUČNI RADOVI
Kemal Efendić
KONSTITUTIVNOST NARODA U BOSNI I HERCEGOVINI: PREGLED TEORIJSKO-PRAVNIH I POJMOVNIH ODREĐENJA

Aida Mulalić
MEĐUNARODNI KONTEKST I SPECIFINOSTI INVESTICIONOPRAVNIH ODNOSA

Edin Đedović
KVEBEK KAO POSEBNA NACIJA U OKVIRU JEDINSTVENE KANADE

Larisa Velić, Dubravko Grgić
STICANJE PRAVA VLASNIŠTVA NA NEKRETNINAMA

Enes Bikić, Dubravko Grgić
UGOVOR O OSIGURANJU

Irina Šolaja
ZASTARELOST ZAHTEVA ZA NAKNADU ŠTETE

Admir Biščić
PRAVNA REGULATIVA ZEMLJIŠNOG DUGA U NJEMAČKOM PRAVU U ODNOSU PRAVNU REGULATIVU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Davor Petrić
„ZLATNE DIONICE“ U PRAVU EU: SLUČAJEVI PRIVATIZACIJE JAVNIH PODUZEĆA

STRUČNI RADOVI
Amela Hasić-Imamović
BRAČNA STEČEVINA U PORODIČNOM ZAKONODAVSTVU U BOSNI I HERCEGOVINI

Glorija Alić
HUMANITARNE INTERVENCIJE I MEĐUNARODNO PRAVO


PRIKAZI
PRIKAZ JUFREX SEMINARA: „PRAVO NA SLOBODU IZRAŽAVANJA: ČLAN 10.
EKLJP“, KONJIC, HOTEL „GARDEN CITY“, 22. I 23. FEBRUAR 2018.GODINE