Katedra za građansko pravo

Oznaka Katedre    
Šef Katedre doc. dr. sc. Alaudin Brkić
alaudin.brkic@ymail.com
032 460 563
Tehnički sekretar Katedre mr. sc. Dženana Radončić
dzana.radoncic@gmail.com
032 460 562

Personalni sastav Katedre za akademsku 2017 / 2018. godinu:

  1. Dr.sc. Alaudin Brkić, docent
  2. Dr sc. Enes Hašić, redovni profesor
  3. Dr sc. Enes Bikić, redovni profesor
  4. Dr sc. Zlatan Meškić, vanredni profesor
  5. Dr.sc. Alena Huseinbegović, vanredni profesor
  6. Dr.sc. Ivana Grubešić, docent
  7. Mr.sc. Dženana Radončić, viši asistent

Predmeti na Katedri za građansko pravo

I ciklus studija

Redni broj Naziv predmeta Status Semestar P/V ECTS
1. Bračno pravo O III 3/1 3
2. Građansko pravo O III 4/1 5
3. Nasljedno pravo O III 3/1 3
4. Roditeljsko i starateljsko pravo O IV 3/1 4
5. Stvarno pravo O IV 4/2 6
6. Obligaciono pravo I O V 4/2 6
7. Radno pravo O V 3/2 5
8. Evropsko privatno pravo O VI 3/1 4
9. Obligaciono pravo O VI 4/1 5
10. Građansko parnično pravo O VII 3/2 5
11. Osnove prava intelektualnog vlasništva O VI 2/1 4
12. Međunarodno privatno pravo O III 4/2 6
13. Pravo privrednih društava O III 3/1 4
14. Građansko vanparnično i izvršno pravo O IV 3/2 6
15. Procesno međunarodno privatno pravo O IV 3/2 5
16. Poslovno pravo O V 3/2 6
17. Zemljišno-knjižno pravo O V 2 2
18. Notarsko pravo O VI 2 2
19. Evropsko ugovorno pravo O VI 2 2
20. Međunarodno privredno pravo O VII 2 2

O - Obavezni predmeti
P/V - Fond časova predavanja/vježbi u sedmici

II ciklus studija

Redni broj Naziv predmeta Status Semestar P ECTS
1. Evropsko ugovorno pravo O I 60 7
2. Mobilijarno pravo osiguranja potraživanja O I 60 7
3. Međunarodno privatno pravo EU O I 60 7
4. Građansko procesno pravo EU O I 60 7
5. Evropsko radno pravo O I 60 7
6. Pravo intelektualog vlasništva EU O II 60 5
7. Antidiskriminacijsko privatno pravo EU O II 60 5
8. Međunarodno privredno pravo O II 60 5
9. Evropsko porodično pravo O II 60 5
10. Pravo osiguranja O II 60 5
11. Lična prava I II 60 3

O - Obavezni predmeti
I - Izborni
P - Fond časova predavanja tokom semestra

III ciklus studija

Redni broj Naziv predmeta Status Semestar P K S ECTS
1. Evropsko privatno pravo I O I 3 2 1 15
2. Komparativno građansko pravo O I 3 2 1 15
3. Evropsko privatno pravo II O II 3 2 1 15
4. Međunarodno privredno pravo I II 3 2 1 15
5. Notarsko pravo I II 3 2 1 15
6. Pravo osiguranja I II 3 2 1 15
7. Lična prava I II 3 2 1 15

O - Obavezni predmeti
I - Izborni
P - Fond časova predavanja u sedmici
K - Fond časova konsultacija u sedmici
S - Fond časova rada posvećen seminarskim aktivnostima u sedmici