Katedra za historiju države i prava

Oznaka Katedre    
Šef Katedre Prof. dr. sc. Dževad Drino
dzevad.drino@gmail.com
032 460 556
Tehnički sekretar Katedre Doc. dr. sc. Ajdin Huseinspahić
ahuseinspahic@prf.unze.ba
032 460 560

Personalni sastav Katedre za akademsku 2017 / 2018. godinu:

  1. Dr. sc. Dževad Drino, redovni profesor
  2. Dr. sc. Ajdin Huseinspahić, docent
  3. Dr. sc. Edin Mutapčić, vanredni profesor, predstavnik nastavnika iz reda spoljnih saradnika

Predmeti na Katedri za historiju države i prava

I ciklus studija

Redni broj Naziv predmeta Status Semestar P/V ECTS
1. Historija države i prava I O I 4/1 6
2. Rimsko pravo I O I 4/1 6
3. Historija države i prava II O II 4/2 5
4. Rimsko pravo II O II 4/1 5
5. Komparativna pravna historija O II 4/1 5
6. Moderne pravne kodifikacije O III 2 2
7. Stari pravni tekstovi I IV 2 2

O - Obavezni predmeti
I - Izborni predmeti
P/V - Fond časova predavanja/vježbi u sedmici

II ciklus studija

Redni broj Naziv predmeta Status Semestar P ECTS
1. Rimsko pravo i Evropa O I 6 7
2. Evropski pravni sistemi i kodifikacije O I 6 7
3. Bosanskohercegovačka pravna tradicija i Evropa O I 6 7
4. Pravo i revolucije O II 6 5
5. Razvitak civilizacije I II 6 3

O - Obavezni predmeti
I - Izborni
P - Fond časova predavanja u sedmici

III ciklus studija

Redni broj Naziv predmeta Status Semestar P K S ECTS
1. Historijski korijeni privatnog prava u Evropi O I 3 2 1 15
2. Primjena građanskih zakonika u BiH O I 3 2 1 15
3. Razvoj i kontinuitet bosanskohercegovačke državnosti O II 3 2 1 15

O - Obavezni predmeti
I - Izborni
P - Fond časova predavanja u sedmici
K - Fond časova konsultacija u sedmici
S - Fond časova rada posvećen seminarskim aktivnostima u sedmici