Opšte informacije

Pravni fakultet u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju Zeničko-dobojskog kantona organizira i izvodi dodiplomsku nastavu za stjecanje stručne spreme pravnih nauka. Nastava se izvodi prema utvrđenom nastavnom planu i nastavnom programu usklađenom prema Okvirnom zakonu o visokom obrazovanju Bosne i Hercegovine i Bolonjskoj deklaraciji. Nastavni plan sadrži opće, stručne i fakultativne predmete. Opći i stručni predmeti su obavezni, a izborni predmeti postaju obavezni nakon što ih studenti odaberu.

Studijski program “Pravo, opći smjer” se izvodi na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici (PrF UNZE). Ovaj studijski program se, prema FRASCATI klasifikaciji nalazi u okviru društvenih nauka (5. Društvene nauke), naučna oblast 5.5 Pravo. Traje četiri godine (osam semestara) a studenti pohađaju i polažu ukupno 47 obaveznih i 3 izborna predmeta sa ukupno 240 ECTS bodova. Završnog ili diplomskog rada nema. Nastava i ispiti obavljaju se u toku školske godine, koja počinje u prvoj sedmici oktobra, a završava se 30. septembra naredne kalendarske godine. Dijeli se na ljetni i zimski semestar. Nastava u jednom semestru traje 15 (petnaest) sedmica. Nakon diplomiranja studenti dobivaju sljedeći izlazno zvanje: Diplomirani pravnik (eng. Bachelor of Science in Law).

Osoba koja stekne stručno zvanje diplomirani pravnik nakon završenog studija na Pravnom fakultetu u Zenici bila bi opskrbljena neophodnim teorijsko-aplikativnim kompetencijama za nesmetano i kvalitetno obavljanje poslova za koje se educira.