Aktuelnosti


PROGRAM VIJEĆA EVROPE HELP - OBRAZOVANJE O LJUDSKIM PRAVIMA ZA PRAVNE EKSPERTE

Program Vijeća Evrope HELP (Obrazovanje o ljudskim pravima za pravne eksperte) razvio je i učinio dostupnim online  kurseve HELP-a, putem kojih je moguće saznati  više o određenim temama kao što su:

Uvod u Evropsku konvenciju o ljudskim pravima i Evropski sud za ljudska prava, uključujući novi modul o izvršenju presuda ESLjP-a (postoje starije verzije prilagođene domaćem zakonodavstvu nekih zemalja)

- Antidiskriminacija

- Alternativne mjere pritvora

- Alternativa imigracijskom pritvoru (uskoro će biti objavljen)

- Azil i EKLjP

- Bioetika - Ključni principi ljudskih prava u biomedicini

- Pravosuđe prilagođeno djeci

- Borba protiv trgovine ljudima

- Standardi Odbora za sprječavanje torture (CPT)

- Prava na zaštitu podataka i privatnost

- Borba protiv rasizma, ksenofobije, homofobije i transfobije

- Ljudska prava u sportu

- Proceduralne mjere zaštite u krivičnom postupku i prava žrtava

- Zabrana zlostavljanja

- Imovinska prava

- Obrazloženje krivičnih presuda

- Djeca izbjeglica i migranata

- Prava osoba sa invaliditetom

- Nasilje nad ženama i nasilje u porodici

HELP katalog kurseva se može pogledati ovdje

RJEČNIK Evropske konvencije o ljudskim pravima, BHS-engleski i englesko-BHS se može pogledati ovdje!

Rječnik ima za cilj da usmjeri pravne eksperte iz zemalja- članica Vijeća Evrope ka upotrebi ispravne terminologije kada iznose argumente zasnovane na Konvenciji u nacionalnim postupcima i da ih pravilno razumiju kada čitaju presude na engleskom jeziku.

Untitled Document