Aktuelnosti


PRAVNI FAKULTET U ZENICI ORGANIZATOR NACIONALNOG SEMINARA U OKVIRU REGIONALNOG PROJEKTA „PRAVNI POLOŽAJ I ZAŠTITA MEĐUNARODNO RASELJENIH OSOBA/MIGRANATA/TRAŽITELJA AZILA/IZBJEGLICA I PRAVNO NEVIDLJIVIH OSOBA TJ. OSOBA BEZ DRŽAVLJANSTVA“

Pravni fakultet Univerziteta u Zenici organizovao je u četvrtak (18.2.) Nacionalni seminar za predstavnike relevantnih institucija i nevladinih organizacije iz Bosne i Hercegovine u okviru projekta „Pravni položaj i  zaštita međunarodno raseljenih osoba/migranata/tražitelja azila/izbjeglica i pravno nevidljivih osoba tj. osoba bez državljanstva“, koji se održao u online obliku (webinar) putem Google Meet platforme.

Projekat je podržan od strane Mreže SEELS (Mreža pravnih fakulteta Jugoistočne Evrope), a zajednički ga implementiraju Pravni fakultet Niš (Republika Srbija), Pravni fakultet Justinijanus Primus (Republika Sjeverna Makedonija), Pravni fakultet Osijek (Republika Hrvatska) i Pravni fakultet Zenica (Bosna i Hercegovina). Nacionalni seminar je bio organizovan kao dio projektnih aktivnosti s ciljem razmatranja najčešćih nedostataka u rješavanju osjetljivih imigracijskih pitanja i mehanizama za prevladavanje uočenih nedostataka. Konačni ishod saradnje svih uključenih subjekata će biti objavljivanje regionalnog Vodiča dobrih praksi, na osnovu pripremljenih nacionalnih izvještaja za svaku uključenu zemlju.

Koordinatorica projektnog tima na Pravnom fakultetu u Zenici, doc.dr. Dženana Radončić je facilitirala seminarom na kojem su izlagači bili prof.dr. Nezir Pivić, doc.dr. Enis Omerović i doc.dr. Ivana Grubešić, a učesnici su bili predstavnici relevantnih institucija i organizacija: Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, Granične policije BiH, Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, Crvenog krsta Grada Zenica, Crvenog krsta Federacije BiH, kao i organizacije Save the Children.

Osnovna svrha projekta je povećati kapacitet institucija i različitih organizacija koje primjenjuju propise i međunarodne konvencije koje se odnose na pravni status i zaštitu navedenih ranjivih kategorija migranata.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Untitled Document