Aktuelnosti


KONKURS ZA IZBOR POLAZNIKA ,,PRAVNE KLINIKE IZ LJUDSKIH PRAVA”

Na osnovu sporazuma o implementaciji zajedničkog projekta, a u želji da se studentima Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici ponudi dodatni vid extracurriculum obrazovanja, Vijeće Evrope i Pravni fakultet Univerziteta u Zenici raspisuju:

KONKURS
Za izbor polaznika ,,Pravne klinike iz ljudskih prava”

Pravna klinika iz ljudskih prava će se realizirati tokom zimskog i ljetnjeg semestra (oktobarjuni), a na besplatnoj klinici će učestvovati 20 (dvadeset) studenata/ica koji će biti odabrani na osnovu kriterija navedenih u konkursu. Nastava će se odvijati u redovnom sedmičnom terminu, o kome će studenti biti blagovremeno obaviješteni. U nastavnom procesu će učestvovati istaknuti pravni autoriteti (saradnici Vijeća Evrope i članovi akademske zajednice). Akcenat pravne klinike će biti na praktičnom usavršavanju i produbljivanju stečenih teorijskih znanja iz oblasti ljudskih prava. Po okončanju Pravne klinike iz ljudskih prava će biti realizirano besplatno zajedničko putovanje, sa kolegama/icama iz regije.

Pravo učešća: Pravo učešća na klinici imaju redovni studenti dodiplomskog studija koji su položili Ustavno pravo I i II sa minimalnom ostvarenom prosječnom ocjenom 8 iz navedenih predmeta. 

Konkursna procedura: Svi zainteresirani studenti treba da dostave biografiju, motivaciono pismo (do 500 riječi) uz podatke o ostvarenim ocjenama iz Ustavnog prava I i Ustavnog prava II na e-mail adresu: demirel.delic@live.com do 30.09.2016. (petak) u 24:00 h. Za sve dodatne informacije studenti se mogu obratiti na navedenu e-mail adresu.

Rezultati konkursa će biti javno objavljeni na oglasnoj ploči fakulteta i web-stranici Pravnog fakulteta

Untitled Document